Vedtægter

§ 1 – FORMÅL
Selskabets formål er at fremme oplysning om og kendskab til historiske haver og historisk havebrug, herunder at fremme forskning inden for området.
Selskabet kan selv igangsætte eller opfordre andre til at udføre forskning og formidling.
Selskabet samarbejder i størst muligt omfang med beslægtede organisationer.
Forskningsresultater søges offentliggjort ved selskabets egen foranstaltning eller på anden måde.
Der afholdes møder og foredrag samt udflugter til historiske steder.

§ 2 – MEDLEMMER
Som medlemmer optages alle, der er interesseret i selskabets arbejde.

§ 3 – HJEMSTED
Selskabets hjemsted og adresse er København.

§ 4 – GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og indvarsles 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, indeholdende dagsordenen. Denne omfatter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger årsberetning
  3. Regnskab og budget
  4. Virksomhedsplan for det kommende år
  5. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent i det kommende år
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til selskabet inden den 1. marts.

§ 5 – BESTYRELSE
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. De vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Der afholdes møder efter behov, dog mindst to om året.

§ 6 – REGNSKAB
Regnskabet føres af kassereren. Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer.
Selskabet forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til Selskabets bank-/ giro- konto hver for sig.

§ 7 – OPLØSNING
Selskabets opløsning kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet. I givet fald overgår selskabets arkivalier til Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg, og generalforsamlingen tager beslutning til overdragelse af Selskabets formue.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. april 1970.
Revideret på generalforsamlinger 18. marts 1997, 20. marts 2012 og 20. marts 2019.